พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ

   วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูปริยัติธรรมวงศ์,รศ.ดร.(สุพล ธมฺมวํโส, แสนพงษ์)
  - อดีต เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น  
  - อดีต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร  วิทยาเขตขอนแก่น
  - อดีต ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น      
  - อดีต อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มจร วิทยาเขตขอนแก่น
  การนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยพระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย พระอุดมปัญญาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่, รศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ ศาลาสมเด็จ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ภาพข่าวโดย พระอธิการไชยา ติกฺขวีโร นักจัดการงานทั่วไป
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 91 ครั้ง