ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม กส.

   วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์เมตตาเป็นประธาน เปิดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาพสินธุ์ จำนวน ๑,๑๔๐ รูป มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกับคณะสงฆ์และสถานศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามให้กับเด็กเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ตามนโยบายคุณธรรมนำความรู้สู่สถานศึกษา เพื่อปฐมนิเทศชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติการเป็นพระสอนศีลธรรม จัดทำฐานข้อมูลประวัติพระสอนศีลธรรม จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่พระสอนศีลธรรม ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการจัดการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัย ให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้ทราบถึงบทบาทของพระสอนศีลธรรมและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนาวิธีปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
   การนี้พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ รศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และนายนิรุต ป้องสีดา ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมคณะทำงาน ชี้แจงการส่งเอกสาร และทำข้อตกลงเข้าร่วมโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗
  ครั้งนี้เป็นการประชุมปฐมนิเทศมีพระสอนศีลธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วม โครงการทั้งสิ้น ๓๒๕ รูป  มีพระวิทยากรและผู้มีเกียรติ จำนวน ๑๕ รูป/คน ณ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ มจร ขอนแก่น วัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 15 ครั้ง