วันปิยมหาราช

   วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๙ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีวางพวงมาลาพระบรมรูปสมเด็จพระปียมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 
   ในการจัดพิธีวางพวงมาลาพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ในครั้งนี้มีส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน, ตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ชมรมรวมพลคนพุทธ และผู้ร่วมพิธีนำพวงมาลา เข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ รูป/คน ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 44 ครั้ง