วิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น

   วันพุธที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น ศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร.ขอนแก่น ซึ่งมีผู้รับผิดชอบหลักสูตรระยะสั้น นำเสนอหลักสูตร ทั้งหมด ๑๔ หลักสูตร เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำการวิพากษ์หลักสูตร ให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาปรับแก้หลักสูตรก่อน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ได้แก่
๑. หลักสูตรวัด ประชา รัฐ สร้างสุข( เศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่ โคกหนองนา สวนพุทธอารยเกษตร)
๒. การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตรวิถีใหม่เชิงพุทธอารยเกษตร Smart Agripreneurship
๓. การทำดินผสมปุ๋ย /การทำปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยผง ออร์แกนิค (สำหรับกลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป กลุ่มทำงานด้านการเกษตร)
๔. การตอนกิ่ง /การปลูกกาแฟ วิถีพุทธ
๕. การสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ Digital content creation for elderly community tourism
๖. หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง (สังกัด อบจ สพฐ) ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง พุทธอารยเกษตร
๗. แพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีพุทธ (สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปกลุ่มคนทำงาน)
๘. แพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีพุทธ (กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษียณอายุการทำงาน)
๙. อิสรภาพจากโรคเบาหวานด้วยหลักการเชิงพุทธ (Buddhist Diabetes Freedom)
๑๐. สมดุลจิตพิชิตโรคซึมเศร้าเชิงพุทธ (Buddhist Mental Balances: Overcoming Depression)
๑๑. หลักสูตรอบรมศาสนพิธีกรชุมชน
๑๒. หลักสูตรอบรมพุทธศิลป์ : การทำธุงอีสาน (Buddhist art Innovation)
๑๓. หลักสูตรพัฒนาและฝึกอบรมภูมิปัญญาไทยหมอบายศรีสู่ขวัญ (สำหรับนิสิต ประชาชนทั่วไป กลุ่มคนทำงานด้านอนุรักษศิลปวัฒนธรรม)
๑๔. หลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่
   การนี้ฟังการบรรยาย เรื่อง กลยุทธการบริหารหลักสูตรระยะสั้นกับการบริการสังคมและการสร้างรายได้โดยวิทยากร : อาจารย์พัฒน์พงษ์ บุษยากร ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นด้านการพัฒนาองค์กร, ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร, ที่ปรึกษาผู้ชำนาญการ 

   ในการจัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น ศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร.ขอนแก่น ในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น,  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี,  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น,  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น,  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี  และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๐ รูป/คน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ (สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 64 ครั้ง