วิพากษ์หลักสูตรพุทธอารยเกษตร

   วันพฤหัสบ่ดีที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น ศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร.ขอนแก่น ได้รับความเมตตาจาก พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, พระมหาชุติภัค อภินนฺโท, ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย เมตตาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น ศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร.ขอนแก่น ซึ่งมีผู้รับผิดชอบหลักสูตรระยะสั้น ให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาปรับแก้หลักสูตรก่อน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
   ในการจัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น ศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร.ขอนแก่น ในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น,  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี,  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น,  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น,  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี  และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๕ รูป/คน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ (สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 80 ครั้ง