สัมมนาเตรียมความพร้อมฯ

 วันศุกร์ที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ พระมหาพิสิฐ วิสิฎฐปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ดำเนินการโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ ๔ ปี) โดยหลักสูตรได้กำหนดให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ต้องออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ (การสังเกตการณ์สอนในสถานศึกษา) ในภาคการศึกษาที่ ๒ ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น    จึงได้ตระหนักถึงความพร้อม ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาของนิสิตคณะครุศาสตร์ ทั้ง ๒ สาขา 
  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุรุสภา จึงได้จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ สำหรับนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษาขึ้น เพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครูให้แก่นิสิต ให้นิสิตทำความเข้าใจในเอกสารคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ปลูกฝังเจตคติที่ดีและมีทักษะในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา สร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฝึกฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา เป็นการแนะนำแนวทางในการทำงานร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นิสิต ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา
โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
๑) ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน  ๑๑  รูป/คน
๒) นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ชั้นปีที่ ๑ จำนวน  ๒๐ รูป/คน
๓) นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๑ จำนวน  ๒๐ รูป/คน   
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๑ รูป/คน
ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารอาคันตุกะ (สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 83 ครั้ง