ต้อนรับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

   วันเสาร์ที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.  พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยรศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต้อนรับนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสที่ลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมแปลงศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา สวนพุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   การนี้พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และนำลงพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา สวนพุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วิทยากรบรรยายให้ข้อมูล โดยอาจารย์สิรินดา  สายลุน ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ณ ศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 111 ครั้ง