สัมมนามาตรฐานการผลิตครู

   วันจันทร์ ที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.  พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการมาตรฐานการผลิตครูของสถาบันผู้ผลิตครูเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตครูในสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา บรรยายเรื่อง มาตรฐานการผลิตครูกับความคาดหวังขององค์กรวิชาชีพครู และคุณอรนุช หงวนไธสง รักษาการผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ บรรยายเรื่องเส้นทางสู่ใบประกอบวิชาชีพครู
   การจัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการมาตรฐานการผลิตครูของสถาบันผู้ผลิตครู ในครั้งนี้ ได้มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมดังนี้ วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตหนองคาย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ หน่วยวิทยบริการจังหวัดการสินธุ์ รวมทั้งสิ้น ๑๑๐ รูป/คน ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารอาคันตุกะ (สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 94 ครั้ง