สัมมนาถอดบทเรียนฯ

   วันจันทร์ ที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาถอดบทเรียนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นิสิตชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๔ ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารอาคันตุกะ (สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 84 ครั้ง