ประชุมภาคีเครือข่าย

   วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ นายนิรุต ป้องสีดา ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ ประชุมเสริมสร้างความเข็มแข็งภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานและเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/องค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 61 ครั้ง