พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม

   วันศุกร์ที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระมหาพิสิฐ  วิสิฏฺฐปญฺโญ ,ดร. ,ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการภายใน หัวข้อ พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเพื่อยกระดับสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรในด้านต่าง ๆให้สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาโครงการและการพัฒนางานวิจัยที่นำไปสู่การดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวคือ ศูนย์กลางพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังนั้น วิทยาเขตขอนแก่น จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ  กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการภายใน หัวข้อ พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สมคิด แก้วทิพย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายประเด็น "การพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณวุฒิทางศาสนาหรือเป็นผู้เชี่ยวด้านศาสนาหรือพัฒนาคุณธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างผลงานทางด้านวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ  และเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการจัดโครงการครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน ๕๐  รูป/คน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ (สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 68 ครั้ง