เจริญพระพุทธมนต์

   วันอังคารที่  ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีนโยบายให้ส่วนงานทุกวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน ประจำเดือน เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างสติที่ดีให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
  โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ส่วนงานทุกวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom
  การนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของพระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ก่อนปฏิบัติงาน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 81 ครั้ง