เซ็นสัญญาจ้าง วส.เลย

   วันพุธที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นเมตตามอบหมายให้รศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, พระธีระพงษ์ นรินฺโท, ดร. รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น มอบนโยบายในยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิภาพ ในพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้าง ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
  โดยได้รับความเมตตาจากพระสิริรัตนเมธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย เมตตากล่าวเปิดงานพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้าง และกล่าวให้โอวาท ณ วิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 77 ครั้ง