ประชุมงานบุคคล

   วันพฤหัสบดีที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นเมตตาเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำวิทยาเขตขอนแก่น ครั้ง ๖/๒๕๖๖ ประกอบด้วย วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาลัยสงฆ์เลย, วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด, วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม และหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมพิมลธรรม (ห้อง ๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 78 ครั้ง