รับโล่สุขภาวะฯ

   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม, เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
เป็นองค์ประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ และประกาศเกียรคุณ แก่เครือข่ายคณะทำงานระบบการจัดการพื้นที่และเครือข่ายองค์กรสุขภาวะตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
   การนี้ พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ,ดร, ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้ารับโล่ภาคีเครือข่ายการทำงานระบบการจัดการพื้นที่และเครือข่ายด้านสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา  
  โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ทำการจัดดำเนินงานจัดการพื้นที่สุขภาวะร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกสี ตำบลบ้านขาม และตำบลบัวใหญ่ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง และทำต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี การนี้ นายธนรัฐ อดทน นักวิชาการศึกษา ในฐานะผู้ช่วยนักวิจัยโครงการเข้าร่วมพิธี ณ ศาลา 9 วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 25 ครั้ง