วส.นครพนมศึกษาดูงาน

   วันพุธที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
  ด้วย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิต มีความประสงค์ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อศึกษาหาแนวทางในการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ซึ่งมีคณาจารย์ จำนวน ๑๐ รูป/คน และนิสิต จำนวน ๑๐ รูป/คน รวมจำนวน ๒๐ รูป/คน ที่ขอเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 36 ครั้ง