ฉลองสมโภชองค์กฐิน

   วันเสาร์ที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับชมรมรวมพลคนพุทธพุทธศาสนิกชน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้พร้อมกันจัดพิธีฉลองสมโภชองค์กฐินตามประเพณีวิถีพุทธ งานกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์กฐิน ๒ ธรรมมาสน์ โดย 
๑. พระมหากิตติ กิตฺติเมธี ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ณ ศาลาร่วมใจสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา ๑๐๑.๗๕ MHz. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 38 ครั้ง