สอบคัดเลือกฯ รอบที่ ๑

   วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดสอบคัดเลือกพระภิกษุ, สามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   มีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน ๗๕ รูป/คน ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารอาคันตุกะ (สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 55 ครั้ง