พิธีทอดถวายองค์กฐิน

   วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับชมรมรวมพลคนพุทธพุทธศาสนิกชน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้พร้อมกันจัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้น โดยมี นายพงศกรณ์ เสาร์ทน พร้อมครอบครัว เป็นประธานอุปถัมภ์ ทอดถวาย ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อรักษาจารีตประเพณีอันดีงามให้อยู่สืบไปตามพระบรมพุทธานุญาต และเพื่อสมทบทุนสร้างมหาจุฬามณี เจดีย์พุทธยันดี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโตจีนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   การนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 48 ครั้ง