ถวายมุทิตาสักการะ

ถวายมุทิตาสักการะ "พระครูสุธีคัมภีรญาณ วิ., ผศ.ดร." อาจารย์สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
สั่ง  ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๖
คำสั่งเลขที่ ๑๘๙๘/๒๕๖๖


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 52 ครั้ง