สนับสนุนกองทุนศาสนาทายาท

   วันจันทร์ที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.พระครูวินัยธรวรรธนา ญาณวโร,ดร., พระมหาพันธวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน,ดร. พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดป่าพุทธญาณรังษี จังหวัดขอนแก่น มอบเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนศาสนาทายาท ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
   การนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานรับมอบ พร้อมทั้งเมตตามอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดังนี้
   ๑.นางเพ็ญศรี ไตรยขันธ์
   ๒.นางกันต์ภัสสร พิชัยธรานันท์
   ๓.นายธนเสฎฐ์ รถมณีทวีศรี
   ๔.นางสาวกุลณัฐธิดา แสงสว่าง
   ๕.นางสาวธัญญา รถมณีทวีศรี
   ๖.นางอัญชลี ศรีเสกสรร
   ๗.นายสารทูล นิลมัยถาวร เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์
 ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 33 ครั้ง