ขอแสดงความยินดี

   ขอแสดงความยินดีกับ "ดร.เรียงดาว ทวะชาลี" อาจารย์สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามคำสั่งเลขที่ ๑๘๙๕/๒๕๖๖
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
     สั่ง  ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๖


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 42 ครั้ง