รวมพลังเด็กดี V-Star

   วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดขอนแก่นร่วมกับโครงการฟื้นฟูศีลธรรมใลก ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม "วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดขอนแก่น" เพื่อรวมพลังสร้างความดีและเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการ และปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นตาวแห่งตวามดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-Star) ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ผ่านการร่วมกิจกรรมฐาน V-Star Activity Learning เรื่อง "ห้องเรียนต้นแบบ V Star Moral Class* "บทฝึกกิจวัตรเด็กดี V-Star" และ "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" 
   เวลา ๑๔.๐๐ น. ได้รับความเมตตาจากพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังเด็กดี V-Star โดยจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๐๐ คน ณ หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 55 ครั้ง