การประชุมนิเทศ

   วันพุธที่ ๑๓  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ประจำหนตะวันออก เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ ประจำหนตะวันออก (ภาค ๘, ๙)
   ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ จัด“โครงการประชุมนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ขึ้นซึ่งเป็นการดำเนินงานโครงการฯ เป็นครั้งที่ ๒ ต่อเนื่องจากการดำเนินงานในครั้งที่ ๑/ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของปริยัตินิเทศ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในพื้นที่จริง และรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม การแลกเปลี่ยนสาระความรู้ และประสบการณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพ ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการดำเนินงานของปริยัตินิเทศก์ ที่สอดคล้องหรือเกี่ยวข้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยได้อาราธนาประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด และพระปริยัตินิเทศก์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ และภาค ๙ จำนวน ๑๐๑ รูป ณ หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 50 ครั้ง