ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

   วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ส่วนงานบริหาร  สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรม : ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  เพื่อเป็นการรับฟังโอวาท ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทสำคัญของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และเพื่อขับเคลื่อนการเป็นองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง  ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑๒ รูป/คน ,ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน  ๑  รูป, นักวิชาการศึกษา  จำนวน ๔ รูป/คน, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน  ๑ คน,  นายช่างเทคนิค  จำนวน ๒ คน และลูกจ้างรายวัน  จำนวน ๓ รูป/คน รวมทั้งสิ้น ๒๓ รูป/คน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพุฒาจารย์เกี่ยว ฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 39 ครั้ง