โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานฯ

   วันอังคารที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาวิชั้นสูงของคณะสงฆ์ และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนา ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ โดยมี พระราชปณิธาน ว่า “ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์” โดยการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิต ด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ ให้มีสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและมีความรอบคอบ
  เพื่อให้ชีวิตเกิดความสมดุลและพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล ซึ่งจากเหตุการณ์ปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทำให้คนในสังคมต้องการได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ การปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิตซึ่งการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสู่การปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ในวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างที่ดี
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

   ๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
   ๒. เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
   ๓. เพื่อให้นิสิตรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร
   ๔. เพื่อให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนาได้
   โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๔๕๒ รูป/คน แบ่งออกเป็น ๗ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ประกอบด้วย
   ๑. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดป่าศรีเจริญธรรม ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น จำนวน ๑๐๔ รูป/คน
   ๒. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดป่ากู่แก้ว บ้านหนองบัวทอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน ๘๐ รูป/คน
   ๓. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดกู่มิถิลา ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน ๗๔ รูป/คน
   ๔. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดพุทธบาทภูชาติ ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จำนวน ๔๐ รูป/คน
   ๕. วิปัสสนาจาริก ศูนย์วิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ จำนวน ๑๗ รูป/คน
   ๖. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น จำนวน ๙๒ รูป/คน
   ๗. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดป่าพุทธญาณรังษี ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น จำนวน ๔๕ รูป/คน
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 37 ครั้ง