ตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง

   วันพุธที่ ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ด้วยแม่กองธรรมสนามหลวง ได้อนุมัติและมอบถวายให้เจ้าคณะภาค ดำเนินการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ในเขตปกครองภาค ๙ ทั้ง ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ เป็นต้นมา และพิธีประชุมดำเนินการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ของภาค ๙ 
  สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๖ นี้ เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙  ทั้ง ๔ จังหวัด มีนักเรียนขอเข้าสอบนักธรรมชั้นตรี รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔,๑๑๖ รูป ขอเข้าสอบธรรม ศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๕,๘๘๘ คน ระดับมัธยมศึกษา ๒๐,๘๘๔ คน ระดับอุดมศึกษา ๒,๙๑๘ คน และในการตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๙ ปีนี้ ทางกองอำนวยการได้ดำเนินการขอความเมตตาเจ้าคณะจังหวัด ให้นิมนต์พระสังฆาธิการระดับอำเภอระดับตำบล ระดับวัด เลขานุการเจ้าคณะ และครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถ มีวิทยฐานะตั้งแต่ นักธรรมชั้นเอกขึ้นไป มาเป็นกรรมการตรวจและช่วยสนองงาน จำนวน ๔๐๐ รูป  มีใบตอบของนักเรียนสอบนักธรรม จำนวน ๖๓๑ ปึก สอบธรรมศึกษา จำนวน ๔,๑๐๐ ปึก และได้กำหนดให้กรรมการตรวจวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรมะ วิชาพุทธะ และวิชาวินัย วิชาละ ๘๐ รูป 
  การนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีท่านเจ้าคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นคณะครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และคณะศรัทธาญาติโยมจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดสถานที่ ให้ความอุปถัมภ์ และอำนวยความสะดวกในการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ในเขตปกครองภาค ๙ ทั้ง ๔ จังหวัด ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 31 ครั้ง