พิธีมอบผลสอบประโยคธรรมสนามหลวง

   วันศุกร์ที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรดิลก รองเจ้าคณะภาค ๙ , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานอำนวยการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๙ เป็นประธานพิธีมอบผลสอบประโยคธรรมสนามหลวง และปิดประชุมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
   ด้วยแม่กองธรรมสนามหลวง ได้อนุมัติ และมอบถวายให้เจ้าคณะภาค ดำเนินการตรวจข้อสอบประโยคนักธรรมและธรรมศึกษา ชั้นตรี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ทั้ง ๔ จังหวัด ได้แก่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด  เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ เป็นต้นมา  และภาค ๙ ก็ได้ดำเนินการงานส่วนนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามเสมอมา
   สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๖ นี้ การดำเนินการตรวจข้อสอบนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี ภาคได้รับการสนับสนุน ความกรุณา และความสมัครสมานสามัคคี ในการประกอบกิจด้านการศาสนศึกษาส่วนนี้ด้วยดี จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัด ทั้ง ๔ จังหวัด ซึ่งได้เมตตาคัดเลือกเจ้าคณะพระสังฆาธิการ โดยอาราธนาเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส เลขานุการทุกระดับ และครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีวิทยฐานะตั้งแต่ นักธรรมชั้นเอก จนถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค มาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจข้อสอบ และช่วยกันสนองงานทุกจังหวัด ๆ ละ ๘๐ รูป 
  การนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีท่านเจ้าคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นคณะครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และคณะศรัทธาญาติโยมจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดสถานที่ ให้ความอุปถัมภ์ และอำนวยความสะดวกในการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ในเขตปกครองภาค ๙ ทั้ง ๔ จังหวัด ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 34 ครั้ง