รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ เยี่ยม

   วันศุกร์ที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  และพระมหาบัณฑิต รก.กองแผนงาน, คณบดีครุศาสตร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดป่าศรีเจริญธรรม ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน๑๐๔ รูป/คน 
   จากนั้น เวลา ๑๔.๓๐ น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดป่ากู่แก้ว บ้านหนองบัวทอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๐ รูป/คน เพื่อโอวาท และให้กำลังใจ พระวิปัสสนาจารย์ นิสิต ประชาชน ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 
   การนี้พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มอบปัจจัยสนับสนุนโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 30 ครั้ง