พิธีเจริญพุทธมนต์ปิดโครงการ

   วันที่ ๒๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ลานหน้า มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖
   โดยให้นิสิตที่ออกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามศูนย์ต่างๆ เดินทางกลับมาศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดป่าศรีเจริญธรรม เพื่อร่วม พิธีตักบาตรเช้า และพิธีปิดโครงการในวันที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ้งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๔๕๒ รูป/คน แบ่งออกเป็น ๗ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ประกอบด้วย
   ๑. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดป่าศรีเจริญธรรม ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น จำนวน ๑๐๔ รูป/คน
   ๒. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดป่ากู่แก้ว บ้านหนองบัวทอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน ๘๐ รูป/คน
   ๓. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดกู่มิถิลา ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน ๗๔ รูป/คน
   ๔. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดพุทธบาทภูชาติ ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จำนวน ๔๐ รูป/คน
   ๕. วิปัสสนาจาริก ศูนย์วิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ จำนวน ๑๗ รูป/คน
   ๖. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น จำนวน ๙๒ รูป/คน
   ๗. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดป่าพุทธญาณรังษี ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น จำนวน ๔๕ รูป/คน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 50 ครั้ง