พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์

   วันเสาร์ที่ ๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. คุณฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ากราบสักการะพระธาตุนครเดิม หลวงพ่อพระศรีสัตนาคนหุต หรือหลวงพ่อพระลับ พระพุทธรูปสำคัญประจำเมืองขอนแก่น พระพุทธธรรมขันตโสภิตมหามงคลหรือหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่สมปรารถนา พระประธานในพระอุโบสถ ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง
เวลา ๑๐.๓๐ น.คุณฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ดาวพฤหัสบดี (๕) ย้ายราศี ถวายบุญแด่เทวดาพระพฤหัสบดีคุรุเทวะ พระสยามเทวาธิราช เทวดาทุกๆพระองค์ ตลอดทั้งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทหารหาญผู้มีบุญคุณต่อประเทศไทย ได้รับความเมตตา พระเดชพระคุณ พระราชประสิทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณารามเป็นประธานสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์      
   จากนั้นเพื่อเป็นการต้อนรับแขกแก้วผู้มาเยื่อน ตามประเพณี ได้ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นการอำนวยอวยพรให้มีความสุขสวัสดี โดยนายเศรษฐพล พิมพะวงษ์ เป็นพราหมณ์พิธี ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ
การนี้พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้มอบองค์จำลองหลวงพ่อพระลับ (พระศรีสตนาคนหุต) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น ให้คุณฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ พิธีอันสำคัญในวันนี้

    ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ในครั้งนี้ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คหบดี และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 40 ครั้ง