ประชุมการจัดพิธีแสดงธรรมเทศนา

   วันจันทร์ที่ ๘ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,พระโสภณวชิรวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เลขานุการศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ พร้อมด้วยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, หน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่น, คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนอุบลรัตน์) ประชุมหารือเตรียมความพร้อม เรื่อง การจัดพิธีแสดงธรรมเทศนาในโครงการ "เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย" ครั้งที่ ๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ร่วมกับสำนักงานองคมนตรีโดยมีนายสุนันต์ ทองมีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองคมนตรี นางสาวนวลถนอม รักถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองคมนตรี (๑) นายกิตติพศ แก้วเทพ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 35 ครั้ง