ทำบุญขึ้นปีใหม่

   วันอังคารที่ ๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริม กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของไทย ภายใต้กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ รับพรจากผู้บริหารระดับสูง ประจำปี ๒๕๖๗ และจับฉลากของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจ เสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย
   ได้รับความเมตตาจากพระราชประสิทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น และผู้บริหารระดับสูง ให้พรปีใหม่แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
   โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ,วิทยาลัยสงฆ์เลย ,วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด,วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม,หน่วยวิทยบริการจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนมากกว่า ๑๕๐ รูป/คน ณ อาคารพิมลธรรม (หอฉัน) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 42 ครั้ง