นิสิตแลกของขวัญปีใหม่

   วันพุธที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๐๐  น. วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ร่วมกับสภานิสิต, องค์กรบริหารนิสิต และสโมสรนิสิต จัดกิจกรรมจับฉลากแลกของขวัญปีใหม่ไทมอชมพู ระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้นิสิตอวยพรอวยพรปีใหม่ผ่านการแลกของขวัญให้แก่กัน ทั้งสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่นิสิตเรียกขวัญต้อนรับปีใหม่ และให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 
   การนี้พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  ให้พรปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจแก่นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 34 ครั้ง