เปิดปฏิบัติธรรมภูเขาควาย

   วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เดินทางและร่วมพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมประจำปี ณ วัดป่าภูเขาควาย สปป.ลาว ในการนี้ได้มีนิสิตจาก มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ทั้งในระดับ ป.ตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการปฏิบัติธรรมในคราวครั้งนี้ด้วย


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 31 ครั้ง