MOU วัดผาโอ

   วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและประชุมความร่วมมือในการพัฒนา เครือข่ายตาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กับคณะสงฆ์สงฆ์วัดผาโอ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อร่วมมือในพัฒนาบุคลากร การบริการวิชาการและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรคณะสงฆ์วัดผาโอและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายในการพัฒนาศาสนบุคคล และส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ยังได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ สร้างความประทับใจให้กับคณะและบุคลากร นักเรียนของวัดผาโอ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เป็นอย่างยิ่ง


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 48 ครั้ง