พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

   วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการภายใน หัวข้อ กลยุทธ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
   การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล นับเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น การพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยสามารถก้าวสู่การเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล นับเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการบริหารและ วิชาการ ดังนั้นบุคลากรสายวิชาการจึงต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และสร้างสรรค์งานวิจัยที่ตอบสนอง ต่อนโยบายมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   มหาวิทยาลัยตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยการทำวิจัยในระดับสากล การแต่งหนังสือและตำราให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งถูกต้องตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการสามารถ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้อย่างภาคภูมิใจ 
   ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการกิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการภายใน หัวข้อ กลยุทธ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมอาจารย์ให้มีคุณวุฒิทางศาสนาหรือเป็นผู้เชี่ยวด้านศาสนาหรือพัฒนาคุณธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างผลงานทางด้านวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ และส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มขึ้น
   การนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการฯ และรศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป,เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย,ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เกียรติ บรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
   ในการจัดโครงการครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน ๙๕ รูป/คน  ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาเขตหนองคาย, วิทยาลัยสงฆ์เลย, วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด, วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, วิทยาลัยสงฆ์นครพนม และหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพุฒาจารย์เกี่ยว ฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 26 ครั้ง