ประชุมเทศนาธรรม ๔ ภาคฯ

   วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, ผู้บริหาร, คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
   ประชุมหารือเตรียมความพร้อม เรื่อง การจัดพิธีแสดงธรรมเทศนาในโครงการ "เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย" ครั้งที่ ๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 
   ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น, วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, เทศบาลเมืองศิลา, เทศบาลตำบลพระลับ, เทศบาลบึงเนียม,เทศบาลตำบลหนองตูม, องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี, กำนันและผู้ใหญ่บ้านในตำบลบึงเนียม, ตำบลโคกสี, ตำบลพระลับ, ตำบลศิลา, ตำบลหนองตูม ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 22 ครั้ง