ศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มข

   ถวายมุทิตาสักการะ พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ ,รศ.ดร.) รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ภาคประชาสังคม และพัฒนาชนบท ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 154/2567มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 41 ครั้ง