โครงการยุวชนคนพอเพียงฯ

   วันจันทร์ที่ ๒๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการยุวชนคนพอเพียง คนเพียงดิน รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ 
   - กิจกรรมภาคเช้า ผู้เข้าอบรมทำกิจกรรมในห้องเรียน กลุ่มสัมพันธ์ "เยาวชน คนเพียงดิน" โดย วิทยากร ค่ายวัยทีน และกิจกรรมในห้องปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง (Suffciency Economy Lab) โดย นายนิรุต ป้องสีดา ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
   - กิจกรรมในภาคบ่าย ผู้เข้าอบรมลงพื้นที่ปฏิบัติ ฐานการเรียนรู้ สถานีความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฐานรักรักน้ำ (คืนชีวิตให้สายน้ำ EMบอล ฯลฯ), ฐานคนรักดิน (การผสมดิน ห่มดิน ฯลฯ), ฐานคนรักกสิกรรมธรรมชาติ (ปลูกผัก ทำดิน ทำปุ๋ย ทำยาสมุนไพร ฯลฯ), คนเอาถ่าน (น้ำส้มควันไม้ ถ่านไร้คว้น การเผาถ่าน ฯลฯ)
   วิทยากรโดย ดร.สิรินดา สายลุน ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, ดร.อมรรัตน์ เตชะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น, นายนิรุต ป้องสีดา ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น  และกลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา และบริการสังคม กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนกีฬา จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ==> คลิก


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 24 ครั้ง