นิทรรศการพุทธศิลป์ล้านช้าง

   วันพุธที่ ๒๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐น.พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการพุทธศิลป์ล้านช้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จัดโดยชมรมพระเครื่องพระบูชา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้กำหนดให้ชมรมของมหาวิทยาลัยทุกชมรมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตในชมรม ซึ่งชมรมพระเครื่องพระบูชาและชมรมสังคมศึกษา ได้จัดนิทรรศการพุทธศิลป์ล้านช้างขึ้น เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรม นิสิตได้ศึกษาศิลปะวัฒนธรรมอีสาน และประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายให้กับมหาวิทยาลัย 

   ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างจัดแสดงจำนวน ๑๐๐ องค์ มีนิสิต มจร วิทยาเขตขอนแก่น และพุทธศาสนิกชนเข้าที่มีความสนใจเข้าชมนิทรรศการมากกว่า ๓๐๐ รูป/คน ณ มหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตีพระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 27 ครั้ง