เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย

   วันศุกร์ที่ ๒๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ดำเนินโครงการ "เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย" ครั้งที่ ๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรในการจัดกิจกรรม เพื่อถวายแด่พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์  โดยมี นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
   โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และหน่วยงานอื่น ๆ จัดโครงการ "เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย" ครั้งที่ ๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ขึ้น  โดยจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงเจริญสืบไปในจังหวัดสำคัญของแต่ละภูมิภาคในประเทศ ให้ผู้ร่วมพิธีได้รับฟังพุทธรรมตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องส่งเสริมวิธีการเทศน์แบบปุจฉาวิสัชนาให้แพร่หลายสืบไป และให้เกิดความรักชาติ เทิดทุนพระมหา กษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา และศิลปะวัฒนธรรม
   การจัดโครงการ "เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย" ครั้งที่ ๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในครั้งนี้ มีพระภิกษุและสามเณร, บุคลากรภาครัฐ, ภาคเอกชน, รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมจำนวนมากกว่า ๑,๕๐๐ รูป/คน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตขอนแก่น

รับชมบันทึกเทปได้ที่ https://www.facebook.com/MCUTVChannel
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 52 ครั้ง