โครงการยุวชนคนพอเพียง 2

   วันจันทร์ที่ ๒๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการยุวชนคนพอเพียง คนเพียงดิน รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของนักเรียนต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และทักษะของนักเรียนต่อการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ได้แก่ ทักษะการใช้ชีวิต (การเสียสละ จิตอาสา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ความรับผิดชอบ) ทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการทำงานเป็นทีม (การยอมรับฟัง กระบวนการกลุ่ม การแบ่งงาน)
   -กิจกรรมภาคเช้า ผู้เข้าอบรมทำกิจกรรมในห้องเรียน กลุ่มสัมพันธ์ "เยาวชน คนเพียงดิน" โดย วิทยากร ค่ายวัยทีน และกิจกรรมในห้องปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง (Suffciency Economy Lab) โดย นายนิรุต ป้องสีดา ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
   -กิจกรรมในภาคบ่าย ผู้เข้าอบรมลงพื้นที่ปฏิบัติ ฐานการเรียนรู้ สถานีความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฐานคนรักดิน (การผสมดิน ห่มดิน ฯลฯ)
   วิทยากรโดย ดร.สิรินดา สายลุน ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, ดร.อมรรัตน์ เตชะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น, นายนิรุต ป้องสีดา ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น  และกลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา และบริการสังคม กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนกีฬา จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 19 ครั้ง