โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชนฯ

   วันอังคารที่ ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ด้วยโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยการนำของนายชัชวาล ช่ำมะณี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการแสวงหาความรู้และรวบรวมแหล่งเรียนรู้ และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและรักท้องถิ่นของตนเอง จึงขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   ในการนี้พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และเมตตามอบหมายให้ พระครูวินัยธรธนบดี ธัมมะชินโน เจ้าอาวาสวัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์, ดร.สิรินดา สายลุน ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,  ดร.อมรรัตน์ เตชะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น, นายนิรุต ป้องสีดา ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น  และกลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา และบริการสังคม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม
   โดยภาคเช้าเป็นกิจกรรมเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ภาคบ่ายผู้เข้าอบรมลงพื้นที่ปฏิบัติ ฐานการเรียนรู้ เรื่อง EM บอล, ฐานการเรียนรู้ เรื่อง รักษ์ดินให้พืช, ฐานการเรียนรู้ เรื่อง รักษ์น้ำ และฐานการเรียนรู้ เรื่อง คันนาทองคำ  
   ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน  ทั้งหมด ๑๐๓ คน ณ ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 18 ครั้ง