ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

   วันพุธที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยรศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ดร.สิรินดา สายลุน ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,  ดร.อมรรัตน์ เตชะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น, นายนิรุต ป้องสีดา ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยการนำของนายจงรัก สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อศึกษาการจัดการพื้นที่ธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่จากประสบการณ์จริงแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และสามารถนำไปพัฒนาและปรับใช้ในการพัฒนาในการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งมีคณะศึกษาดูงาน จำนวน ๒๘๐ คน

   ในการนี้ พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และเมตตามอบหมายให้ ดร.สิรินดา สายลุน ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,  ดร.อมรรัตน์ เตชะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น, นายนิรุต ป้องสีดา ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง รักษ์ดินให้พืช และเรื่องการทำ EM บอล
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 30 ครั้ง