English camp

   วันพฤหัสบดีที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการโครงการ English camp
   ด้วยโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยการนำของนายชัชวาล ช่ำมะณี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด จัดโครงการ English camp เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สนับสนุนและสร้างทัศนคติที่ดีของนักเรียนต่อวิชาภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและอนาคต เป็นการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลายในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้ด้วยความสนุกสนานเป็นการเสริมความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่ และเพื่อพัฒนาผสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระยะเวลาดำเนินงาน จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นวิทยากรเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม
   ในการนี้พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ดร.สิรินดา สายลุน ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,  ดร.อมรรัตน์ เตชะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น,  สถาบันภาษา วิทยาเขตขอนแก่น, อาจารย์ และนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าอบรม เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน  ทั้งหมด ๑๙๐ คน
   โดยมีกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ ๔ ฐาน คือ 

   - กิจกรรมฐานที่ 1 ชื่อฐาน Orange cake ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเค้กส้มโดยการ สาธิตขบวนการทำเป็นภาษาอังกฤษ
   - กิจกรรมฐานที่ 2 ชื่อฐาน Coffee shop drink ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเครื่องดื่มโดยการสาธิตขบวนการทำเป็นภาษาอังกฤษ
   - กิจกรรมฐานที่ 3 ชื่อฐาน Sandwich tomato ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารโดย การสาธิตขบวนการทำเป็นภาษาอังกฤษ
   - กิจกรรมฐานที่ 4 ชื่อฐาน Asking and giving direction ให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ และการถามเกี่ยวกับท้องถนน และตำแหน่งที่ตั้ง
   ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพุฒาจารย์เกี่ยว ฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 17 ครั้ง