ประชุมบรรพชาสามเณรฯ

   วันศุกร์ที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานประชุมหารือเตรียมการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น, เทศบาลเมืองศิลา, เทศบาลตำบลบ้านเป็ด, เทศบาลตำบลสำราญ, องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
   โดยกำหนดจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพุฒาจารย์เกี่ยว ฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 26 ครั้ง