ยุวชนคนเพียงดิน

   วันพุธที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้พระครูศรีพุทธิบัณฑิต, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียงพุทธอารยเกษตร "ยุวชนคนเพียงดิน" รุ่นที่๑
   โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีพันธกิจในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะทางจิตใจ ด้วยพันธกิจนี้ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียงพุทธอารยเกษตร "ยุวชนคนเพียงดิน" รุ่นที่๑ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และทักษะของนักเรียนต่อการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการชีวิตประจำวัน มีผู้เข้าอบรม จำนวน ๖๐ รูป/คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 16 ครั้ง