ปิดกิจกรรมเยาวชนพอเพียง

   วันพฤหัสบดีที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานปิดกิจกรรม : ค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียงพุทธอารยเกษตร รุ่นที่๑ และมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
   สำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่นได้ดำเนินการกิจกรรม จำนวน ๓ รุ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๖๐ คน ในรุ่นที่ ๓ นี้เป็นนิสิตสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนาศาสตร์ และนิติศาสตร์ จากวิทยาเขตขอนแก่น ๑๗ คน วิทยาลัยสงฆ์เลย ๑๐ คน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดจำนวน ๑๐ คน และวิทยาลัยสงฆ์หมาสารคาม จำนวน ๑๐ คน 
   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ ชุมชน วัด ท้องถิ่น และสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และทักษะของนักเรียนต่อการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการชีวิตประจำวัน
   ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้แบ่งการอบรมเป็น ๓ ภาค
   ๑. ภาควิชาการ ได้รับฟังการบรรยายจาก ดร.อาทิตย์ บำรุงเอื้อ ประธานมูลนิธิสายธารแห่งการพัฒนา ท่านนางสาวธัญทิพย์ ยศกฤตวิทย์สกุล ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น 
   ๒. ภาคปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติในแปลงโคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจรขอนแก่น ในการฐานการเรียนรู้ คนรักดิน คนรักน้ำ และคนรักกสิกรรมธรรมชาติ
   ๓. ภาคจิตใจมีกิจกรรม เอามื้อเอาบุญ กิจกรรมวัดจิตวัดใจ
   ณ ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 15 ครั้ง