ค่ายครูอาสา B.ED.

   วันพฤหัสบดีที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ร่วมกับชมรมสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการค่ายครูอาสา B.ED. ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ และ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ 
   เพื่อให้นิสิตได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ให้กับเยาวชน ทั้งยังได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นการบริการวิชาการให้กับสถานศึกษาภายนอก เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ สร้างเครือข่ายทางการศึกษาและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมมีกิจกรรมหลักจำนวน ๓ กิจกรรมดังนี้
   ๑ เสริมทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ๒ กิจกรรมครูอาสา เติมฝัน ปันยิ้ม สานสัมพันธ์พี่น้องสังคมศึกษา
   ๓ กิจกรรมแต้มสี เติมฝัน ผูกฮักสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน
   มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา, นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาไทย, หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญา, หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๕๐ รูป/คน

   การนี้ได้รับเกียรติจากนายภักดี ปริบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายครูอาสา B.ED. ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
ณ โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 16 ครั้ง